KERB_CRYPTO_KEY_TYPE

public enum KERB_CRYPTO_KEY_TYPE
{
  KERB_ETYPE_DES_CBC_CRC = 1,
  KERB_ETYPE_DES_CBC_MD4 = 2,
  KERB_ETYPE_DES_CBC_MD5 = 3,
  KERB_ETYPE_NULL = 0,
  KERB_ETYPE_RC4_HMAC_NT = 23,
  KERB_ETYPE_RC4_MD4 = -128,
}

Last updated